Uniwersytet Łódzki - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Inwestycje i nieruchomości > Inwestycje i nieruchomości studia stacjonarne 1-go stopnia

Inwestycje i nieruchomości studia stacjonarne 1-go stopnia (DLEI(06))

pierwszego stopnia
stacjonarne, 6 semestrów
Język: polski
Brak opisu dla tego programu.

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia, studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent kierunku Inwestycje i nieruchomości jest przygotowany do podjęcia działalności zawodowej m.in. na obszarze doradztwa na rynku nieruchomości, jako specjalisty zajmującego się procesami inwestowania, pośrednictwem i zarządzaniem nieruchomościami w różnych segmentach rodzajowych rynku, w tym rynku mieszkaniowego oraz jako rzeczoznawcy majątkowego. Potrafiąc samodzielnie formułować i rozwiązywać złożone problemy ekonomiczne, jest również doskonale przygotowany do podjęcia pracy w działach analitycznych banków, instytucji finansowych czy przedsiębiorstw. Tak bogaty model kształcenia stwarza absolwentowi szerokie możliwości przyszłego zatrudnienia np. w zespołach przygotowujących opracowania i dokumenty na potrzeby podmiotów funkcjonujących na rynkach inwestycyjnych i w sektorze nieruchomości, w organach administracji państwowej i jednostkach samorządu terytorialnego, instytucjach i agencjach Unii Europejskiej, w biurach pośrednictwa obrotu, w jednostkach zajmujących się zarządzaniem nieruchomościami, w spółdzielniach mieszkaniowych, w przedsiębiorstwach posiadających własne zasoby nieruchomości, w bankach, instytucjach finansowych, konsultingowych, w agencjach rozwoju, międzynarodowych firmach doradczych na rynku nieruchomości oraz innych instytucjach otoczenia biznesu. Biegła znajomość przynajmniej jednego języka obcego umożliwia podjęcie zatrudnienia zarówno w kraju, jak i za granicą.

Efekty kształcenia

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Uchwała Senatu Uniwersytetu Łódzkiego nr 376 z dnia 22 września 2014 r. w sprawie przyjęcia efektów kształcenia dla kierunku studiów I stopnia ”Inwestycje i nieruchomości”
Efekty kształcenia w zakresie wiedzy
Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwent:
- ma podstawową wiedzę z zakresu nauk społecznych oraz zna ich miejsce w systemie nauk i relacje do innych nauk
- zna metody i narzędzia pozyskiwania i przetwarzania danych na potrzeby analizy zjawisk i procesów społeczno-gospodarczych
- rozumie podstawowe procesy rozwoju i gospodarowania w przestrzeni ze szczególnym uwzględnieniem sektora nieruchomości
- posiada podstawową wiedzę o strukturach i instytucjach społecznych oraz ich rodzajach i relacjach występujących między nimi a także normach i regułach je organizujących
- zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady ochrony własności intelektualnej, przemysłowej i prawa autorskiego
- posiada podstawową wiedzę objaśniającą determinanty procesów ekonomicznych i społecznych, rządzące nimi prawidłowości oraz relacje pomiędzy ich uczestnikami
- zna teoretyczne i praktyczne podstawy funkcjonowania rynków inwestycyjnych ze szczególnym uwzględnieniem rynku nieruchomości oraz zasady tworzenia i rozwoju przedsiębiorczości w warunkach gospodarki rynkowej
Efekty kształcenia w zakresie umiejętności
Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwent:
- potrafi prawidłowo interpretować i właściwie analizować zjawiska społeczne oraz przyczyny i przebieg wybranych procesów społecznych w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla kierunku studiów Inwestycje i nieruchomości
- potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną w praktyce i pozyskiwać dane do analizowania procesów i zjawisk społecznych
- potrafi wybrać i zastosować podstawowe metody i narzędzia pozwalające opisać i interpretować zjawiska i procesy oraz prognozować tendencje i kierunki zmian a także praktyczne skutki wybranych procesów
- potrafi analizować procesy zachodzące na rynkach inwestycyjnych oraz stosować metody i narzędzia oceny efektywności inwestycji
- posiada podstawowe umiejętności do wyceny wybranych składników mienia oraz kształtowania wartości nieruchomości w złożonym otoczeniu rynkowym z wykorzystaniem zasad ładu przestrzennego i zrównoważonego rozwoju
- potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł (także w języku obcym) w zakresie rynków inwestycyjnych i sektora nieruchomości
- posiada umiejętność przygotowania opracowań na potrzeby podmiotów funkcjonujących na rynkach inwestycyjnych i w sektorze nieruchomości oraz wystąpień (prezentacji) w języku polskim i obcym
- potrafi porozumiewać się językiem obcym na poziomie B2
Efekty kształcenia w zakresie kompetencji społecznych
Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwent:
- rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie i rozwoju własnych kompetencji
- wykazuje się przedsiębiorczością, potrafi kreatywnie poszukiwać rozwiązań konkretnych problemów
- potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
- staje się świadomym uczestnikiem procesu rozwoju lokalnego
- identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu zgodnie z zasadami etyki w życiu publicznym
- potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
- wykazuje rzetelność w przygotowaniu opracowań na potrzeby podmiotów funkcjonujących na rynkach inwestycyjnych i w sektorze nieruchomości

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://rekrutacja.uni.lodz.pl/