Uniwersytet Łódzki - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Prawo ochrony danych osobowych > Prawo ochrony danych osobowych studia niestacjonarne(z) 2-go stopnia

Prawo ochrony danych osobowych studia niestacjonarne(z) 2-go stopnia (ZUPDO(05))

drugiego stopnia
niestacjonarne (z), 2 lata
Język: polski
Brak opisu dla tego programu.

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium

Dalsze studia:

szkoły doktorskie, studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Interdyscyplinarna formuła studiów umożliwia absolwentom zdobycie teoretycznej wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie problematyki związanej z ochroną danych osobowych i funkcjonujących w tym obszarze wymogów, kształtujących działania administratorów danych osobowych, podmiotów przetwarzających oraz inspektorów ochrony danych. Zdobywane w trakcie studiów kompetencje społeczne służą kształtowaniu odpowiednich postaw zawodowych wobec podmiotów danych osobowych oraz budowaniu świadomości stałego pogłębiania i aktualizowania wiedzy z zakresu ochrony danych osobowych. Założeniem studiów jest przygotowanie absolwenta do pełnienia funkcji inspektora ochrony danych, regulowanej przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Absolwent z powodzeniem będzie mógł także realizować zadania administratora danych osobowych, np. jako podmiot prowadzący własną działalność gospodarczą, lub podmiotu przetwarzającego. Dzięki kompleksowemu ujęciu prawnej problematyki ochrony danych osobowych absolwent kierunku jest przygotowany do podjęcia zatrudnienia zarówno w organach administracji rządowej i samorządowej oraz innych podmiotach i instytucjach publicznych, jak i w sektorze prywatnym. Z uwagi na aktualność i interdyscyplinarność zagadnienia ochrony danych osobowych ukończenie tego kierunku studiów stwarza absolwentowi wiele perspektyw zatrudnienia na różnych stanowiskach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych, jak też stanowi wparcie w pracy na każdym stanowisku pracy oraz w prowadzeniu różnego typu działalności.

Efekty kształcenia

Uchwała Senatu Uniwersytetu Łódzkiego nr 588 z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie: utworzenia kierunku studiów drugiego stopnia „Prawo ochrony danych osobowych” na Wydziale Prawa i Administracji UŁ oraz określenia efektów kształcenia na tym kierunku ze zmianami wprowadzonymi uchwałą nr 538 Senatu Uniwersytetu Łódzkiego z 14 czerwca 2019 r.

Efekty uczenia się w zakresie wiedzy:
Ma rozszerzoną wiedzę o charakterze nauk prawnych, ich miejscu w systemie nauk społecznych i relacji do innych nauk.
Ma pogłębioną wiedzę na temat pojęć i instytucji prawnych, procesów tworzenia, wykładni i stosowania prawa oraz źródeł prawa i relacji między nimi w szczególności zakresie prawa ochrony danych osobowych.
Ma rozszerzoną wiedzę na temat wybranych systemów norm i reguł prawnych dotyczących ochrony danych osobowych.
Ma pogłębioną wiedzę o więziach społecznych w procesie przetwarzania, dostarczania i wymiany informacji związanych z funkcjonowaniem społeczeństwa informacyjnego.
Ma rozszerzoną wiedzę o organizacji oraz funcjonowaniu podmiotów władzy publicznej i powiązaniach między nimi, występujacych w systemie ochrony danych osobowych.
Posiada pogłębioną wiedzę z zakresu funkcjonowania administratorów danych osobowych i inspektorów ochrony danych.
Ma rozszerzoną wiedzę z zakresu wybranych instytucji prawa materialnego, w szczególności prawa administracyjnego, cywilnego i karnego, dotyczących ochrony danych osobowych, oraz potencjalną odpowiedzialność prawną w tym obszarze.
Ma rozszerzoną wiedzę z zakresu wybranych regulacji prawa proceduralnego, w szczególności procedury administracyjnej i sądowoadministracyjnej oraz cywilnej i karnej związanej z ochroną danych osobowych.
Zna w sposób pogłębiony wybrane metody i narzędzia opisu, w tym techniki pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych.

Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony danych osobowych w działalności administratorów danych osobowych.
Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Efekty uczenia się w zakresie umiejętności:
Posługuje się regułami logicznego rozumowania dla interpretacji i wyjaśniania zagadnień prawnych pojawiających się w związku z ochroną danych osobowych.
Potrafi posługiwać się wiedzą z zakresu nauk społecznych, w szczególności z zakresu prawa ochrony danych osobowych.
Potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu prawa administracyjnego, prawa cywilnego, prawa karnego, prawa pracy, prawa międzynarodowego i prawa Unii Europejskiej do opisu i analizowania przyczyn i przebiegu procesów zachodzących w systemie przetwarzania danych osobowych oraz potrafi formułować własne opinie i dobierać krytycznie dane i metody analiz.

Potrafi ocenić przydatność metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań w zakresie funkcjonowania systemu ochrony danych osobowych.
Potrafi posługiwać się wiedzą teoretyczną w celu analizowania, interpretowania oraz projektowania strategii działań w polityce zabezpieczania danych osobowych, potrafi generować rozwiązania złożonych problemów pojawiających się w stosowaniu przepisów prawnych i prognozować przebieg ich rozwiązywania oraz przewidywać skutki planowanych działań.
Posiada umiejętność posługiwania się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami prawnymi w celu rozwiązania złożonego zadania z zakresu prawa ochrony danych osobowych.
Potrafi analizować i interpretować teksty prawne i teksty naukowe oraz wykorzystywać orzecznictwo sądów krajowych i międzynarodowych w celu rozwiązywania konkretnych problemów w związku z ochroną danych osobowych i potrafi na tej podstawie formułować własne opinie i wnioski.

Potrafi samodzielnie sporządzać dokumenty i pisma procesowe z zakresu prawa administracyjnego w obszarze ochrony danych osobowych, wykazując się znajomością prawa i umiejętnością jego stosowania w praktyce.
Posiada pogłębioną umiejętność przygotowania się do pracy związanej z ochroną danych osobowych, w szczególności jako inspektor ochrony danych.
Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności w zakresie prawa administracyjnego, prawa cywilnego, prawa karnego i prawa pracy w obszarze ochrony danych osobowych, z wykorzystaniem zaawansowanych metod i narzędzi badawczych.
Posiada pogłębioną umiejętność przygotowywania różnych prac pisemnych w języku polskim i języku obcym oraz przygotowywania i wygłaszania wystąpień ustnych przedstawiających zagadnienia z zakresu prawa ochrony danych osobowych.
Potrafi pracować w zespole, pełniąc różne funkcje, w tym kierownicze; umie przyjmować i wyznaczać zadania, ma umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację celów związanych z projektowaniem, analizowaniem i podejmowaniem działań profesjonalnych w podmiotach posiadających status administratora danych osobowych.
Ma umiejętność merytorycznej argumentacji i formułowania krytycznych wniosków i samodzielnych sądów dotyczących zastosowania przepisów prawnych związanych z ochroną danych osobowych.
Ma umiejetność posługiwania się językiem obcym na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz posiada umiejetność posługiwania się językiem specjalistycznym w stopniu koniecznym do wykonywania zawodu.

Efekty uczenia się w zakresie kompetencji społecznych:
Rozumie potrzebę ciągłego uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób.
Jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach, zajmujących się ochroną danych osobowych oraz do pełnienia w nich różnych ról, w szczególności inspektora ochrony danych.
Potrafi komunikować się z otoczeniem w organizacji.

Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania z zakresu ochrony danych osobowych.
Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje zadania z zakresu ochrony danych osobowych, zwłaszcza wykonując zadania inspektora.
Umie uczestniczyć w przygotowywaniu projektów społecznych, uwzględniając aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne i potrafi przewidywać wielokierunkowe skutki swojej działalności.
Ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny w związku z realizacją zadań z zakresu ochrony danych osobowych.
Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego doszktałcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje krytycznej samooceny własnych kompetencji, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny.
Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy.

Efekty uczenia się z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego:
Zna i rozumie współczesne uwarunkowania prowadzenia badań naukowych w kontekście ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego, posiada pogłębioną wiedzę na ten temat, którą potrafi wykorzystać w swojej pracy.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://rekrutacja.uni.lodz.pl/