Uniwersytet Łódzki - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Polityka społeczna > Polityka społeczna studia stacjonarne 1-go stopnia 12/13

Polityka społeczna studia stacjonarne 1-go stopnia 12/13 (DLPL(05)_N)

pierwszego stopnia
stacjonarne, 3 lata
Język: polski
Brak opisu dla tego programu.

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia, studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Studia przygotowują absolwenta do wykonywania zawodu specjalisty polityki społecznej. Program studiów służy przygotowaniu profesjonalnej kadry doradczej i zarządzającej z zakresu analizy i rozwiązywania problemów społecznych.

Efekty kształcenia

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Uchwała Senatu Uniwersytetu Łódzkiego nr 515 z dnia 14.05.2012r. w sprawie: przyjęcia efektów kształcenia dla kierunku studiów pierwszego stopnia „ Polityka społeczna ”

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy:

-Posiada podstawową wiedzę o polityce społecznej, podstawowych pojęć, aksjologii, obowiązujących rozwiązań instytucjonalnych, źródeł finansowania.
-Identyfikuje i opisuje podstawowe cele, zasady i podmioty polityki społecznej.
-Opisuje podstawowe elementy systemu zabezpieczenia społecznego w Polsce.
-Wiąże wiedzę o normach prawa socjalnego (prawa zabezpieczenia społecznego) z potrzebami socjalnymi różnych grup społecznych.
-Zna akty prawne regulujące działanie poszczególnych składowych systemu zabezpieczenia społecznego w Polsce.
-Posiada podstawową wiedzę z zakresu ochrony własności intelektualnej.
-Opisuje model ustrojowy oraz zasady funkcjonowania samorządu terytorialnego oraz administracji państwowej w Polsce.
-Posiada wiedzę na temat podstawowych kategorii polityczno-prawnych, takich jak państwo, prawo, społeczeństwo, władza i własność w różnych nurtach myślenia o polityce.
-Zna instytucje europejskie i zakres ich działania oraz europejski system zabezpieczenia społecznego.
-Zna podstawowe instytucje z zakresu pomocy społecznej, służb społecznych i pracy socjalnej.
-Posiada podstawową wiedzę z zakresu prawa pracy oraz polityki rynku pracy realizowanej na szczeblu ogólnokrajowym, wojewódzkim, powiatowym, a także w skali międzynarodowej.
-Posiada podstawową wiedzę z zakresu teorii ekonomii i rozumie procesy ekonomiczne w skali całego państwa.
-Posiada podstawową wiedzę z zakresu metod i technik badań społecznych.
-Zna przemiany demograficzne oraz procesy ludnościowe zachodzące w Polsce, uwarunkowania przemian ludnościowych oraz specyfikę procesów ludnościowych.
-Zna metody ilościowej analizy zjawisk społecznych oraz regulacje prawne dotyczące statystyki publicznej.
-Posiada podstawową wiedzę z zakresu zarządzania oraz technik kierowania ludźmi.
-Posiada wiedzę z zakresu podstawowych zagadnień psychologii społecznej i funkcjonowania poszczególnych procesów społecznych.
-Posiada podstawową wiedzę z zakresu technologii informacyjnych.
-Zna fundamentalne dla polityki społecznej zagadnienie sprawiedliwości społecznej.
-Zna doktrynalną genezę takich pojęć jak prawa podmiotowe, godność, wolność, równość, własność, dobro wspólne, władza publiczna, demokracja, sprawiedliwość.
-Posiada podstawową wiedzę z zakresu psychologii i zna najistotniejsze wyniki eksperymentów i badań naukowych.

Efekty kształcenia w zakresie umiejętności:

-Potrafi zastosować podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu polityki społecznej do działań praktycznych.
-Potrafi dokonywać obserwacji i rozumie podstawowe związki między polityką gospodarczą i polityką społeczną.
-Potrafi dokonać podstawowej analizy struktury i kompetencji organów państwowych oraz relacja pomiędzy nimi.
-Potrafi przygotować i przeprowadzić badanie społeczne oraz analizować ich wyniki i formułować wnioski.
-Potrafi wskazać powiązania pomiędzy najważniejszymi kategoriami polityczno-prawnymi i określić procedury legitymizacyjne dla współczesnych instytucji polityczno-prawnych w głównych nurtach myślenia o polityce.
-Potrafi przeprowadzić interpretację regulacji prawnych z obszaru polityki społecznej z punktu widzenia ich teoretycznego uzasadnienia i praktycznego zastosowania.
-Potrafi w podstawowym zakresie opisać i analizować podstawowe instytucje z zakresu pomocy społecznej, służb społecznych i pracy socjalnej.
-Potrafi zaprezentować genezę integracji europejskiej w obszarze socjalnym, wyszukać i zinterpretować zapisy socjalne w traktatach unijnych, analizować systemy zabezpieczeń społecznych w różnych krajach, oceniać skalę i rangę problemów społecznych UE.
-Potrafi porozumiewać się w języku prawnym i poszukiwać wiedzy o prawie dla celów praktycznych.
-Potrafi pozyskiwać wiedzę na temat demograficznych baz danych oraz analizować prognozy demograficzne.
-Potrafi właściwie interpretować politykę społeczno-ekonomiczną państwa.
-Potrafi identyfikować sytuację grup społecznych wymagających szczególnych działań pomocniczych.
-Potrafi dokonywać analizy tekstów prawnych z zakresu polityki społecznej i opisać funkcjonowanie podstawowych instytucji prawnych w tym zakresie.
-Potrafi wykorzystywać wiedzę z zakresu technologii informacyjnych do rozwiązywania problemów z zakresu programu studiów.
-Potrafi wdrożyć podstawową wiedzę z zakresu zarządzania do praktyki gospodarczej.
-Potrafi wskazać podmioty wykonujące zadania z zakresu polityki społecznej i dokonać interpretacji zachodzących pomiędzy nimi powiązań organizacyjnych i funkcjonalnych.
-Potrafi dokonać analizy porównawczej zjawisk zachodzących na rynku pracy.
-Posiada umiejętności przygotowywania typowych prac pisemnych i wystąpień ustnych, w języku polskim i obcym, z zakresu polityki społecznej z wykorzystaniem ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł.
-Ma umiejętności językowe zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
-Potrafi wskazać uzasadnienia teoretyczne związane z dystrybucją środków pochodzących z programów socjalnych i pomocowych.
-Potrafi zidentyfikować i zinterpretować dynamikę zjawisk społecznych prowadzących do wyboru danych rozwiązań doktrynalnych w sferze dyskursu politycznego i polityki społecznej państwa.
-Radzi sobie ze stresem, potrafi zarządzać czasem, stosuje techniki motywacji i autoprezentacji, skuteczne metody uczenia się.

Efekty kształcenia w zakresie kompetencji społecznych:

-Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie.
- Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.
-Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania.
-Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu ,,specjalista polityki społecznej”.
-Umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych (politycznych, gospodarczych, obywatelskich), uwzględniając aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne.
- Potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności.
-Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://rekrutacja.uni.lodz.pl/