Uniwersytet Łódzki - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Polityka społeczna > Polityka społeczna studia niestacjonarne(z) 2-go stopnia 12/13

Polityka społeczna studia niestacjonarne(z) 2-go stopnia 12/13 (ZUPL(06)_N)

drugiego stopnia
niestacjonarne (z), 4 semestry
Język: polski
Brak opisu dla tego programu.

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium

Dalsze studia:

studia trzeciego stopnia, studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent kierunku Polityka społeczna studiów II stopnia może podjąć pracę w: • administracji publicznej na szczeblu centralnym i lokalnym, szczególnie w jednostkach zajmujących się szeroko pojętą polityką społeczną; • jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej; • organizacjach pozarządowych; • ochronie zdrowia; • instytucjach ubezpieczeniowych szczególnie związanych z ubezpieczeniami na życie i emerytalnymi; • przedsiębiorstwach, zarówno w kraju jak i za granicą. • absolwent przygotowany jest również do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej oraz podmiotów ekonomii społecznej.

Efekty kształcenia

Uchwała Senatu Uniwersytetu Łódzkiego nr 555 z dnia 11 czerwca 2012r. w sprawie przyjęcia efektów kształcenia dla kierunku studiów II stopnia ”Polityka społeczna”
Efekty kształcenia w zakresie wiedzy
Po ukończeniu studiów drugiego stopnia absolwent:
- opisuje historię i dorobek europejskiej polityki społecznej
- identyfikuje i opisuje cele, zasady i podmioty polityki społecznej i gospodarczej
- opisuje elementy systemu zabezpieczenia społecznego w Polsce
- rozróżnia i charakteryzuje podstawowe modele polityki społecznej
- rozróżnia i charakteryzuje priorytety polityki społecznej w Unii Europejskiej
- interpretuje akty prawne regulujące działanie poszczególnych składowych systemu zabezpieczenia społecznego w Polsce
- opisuje model ustrojowy oraz zasady funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce
- rozumie i charakteryzuje zasady trójsektorowości w polityce społecznej
- posiada wiedzę na temat organizacji i funkcjonowania instytucji pomocy społecznej
- zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości
- rozumie pojęcie rozwoju społecznego
- zna zasady partycypacji społecznej w tworzeniu instrumentów planowania strategicznego
- zna podstawowe regulacje prawne i orzecznictwo w zakresie zbiorowego prawa pracy
- znajomość podstawowych technik zarządzania
- rozumie podstawowe związki wybranych działów filozofii z polityką społeczną
Efekty kształcenia w zakresie umiejętności
Po ukończeniu studiów drugiego stopnia absolwent:
- potrafi zastosować zaawansowaną wiedzę teoretyczną z zakresu polityki społecznej w działaniach z zakresu polityki społecznej podejmowanych na szczeblu lokalnym
- potrafi samodzielnie prowadzić badania i dokonywać pogłębioną analizę rzeczywistości społecznej
- potrafi samodzielnie dokonywać krytycznej analizy procesów powstawania oraz projektować rozwiązywania indywidualnych i grupowych problemów oraz kwestii społecznych
- potrafi dokonywać obserwacji i rozumie związki między polityką gospodarczą i polityką społeczną oraz potrafi samodzielnie prognozować przebieg procesów społecznych i gospodarczych
- potrafi samodzielnie tworzyć nowatorskie sposoby realizacji zadań różnych podmiotów polityki społecznej
- potrafi samodzielnie wdrożyć wiedzę do praktyki gospodarczej
- potrafi samodzielnie analizować systemy zabezpieczenia społecznego w różnych krajach
- potrafi posługiwać się aktami prawnymi z zakresu zabezpieczenia społecznego w tym, potrafi charakteryzować rozwiązania prawne oraz orzecznictwo dotyczące umów o pracę oraz uprawnień związanych z rodzicielstwem w wymiarze krajowym i europejskim
- potrafi samodzielnie analizować sytuację demograficzną, ekonomiczną i społeczną w Polsce i na świecie
- potrafi samodzielnie interpretować społeczne i polityczne zjawiska wynikające z działalności władz centralnych i samorządowych
- potrafi wskazać główne zależności między rozwojem społecznym i gospodarczym w tym również w skali lokalnej oraz ich przebieg w ujęciu historycznym
- potrafi wskazać instytucje i formy dialogu społecznego
- potrafi identyfikować problemy w zarządzaniu zasobami ludzkimi organizacji
- posiada pogłębioną umiejętność przegotowywania typowych prac pisemnych i wystąpień ustnych z zakresu polityki społecznej i dziedzin pokrewnych
- ma umiejętności językowe zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 + Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
Efekty kształcenia w zakresie kompetencji społecznych
Po ukończeniu studiów drugiego stopnia absolwent:
- rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
- potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
- potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
- prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu polityka społecznego
- umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych i potrafi przewidywać wielokierunkowe skutki społeczne swojej działalności
- potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny
- potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
- uczestniczy w życiu gospodarczym i społecznym zgodnie z zasadami etyki
- jest przygotowany do samodzielnego kreatywnego w rozwiązywania problemów
- jest przygotowany do krytycznej analizy zjawisk i procesów zachodzących w polityce międzynarodowej, krajowej i lokalnej

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://rekrutacja.uni.lodz.pl/